Revision

Revisionen i SBKF 

 

I många avseende fungerar kommunalförbundens revision på liknande sätt som vanlig kommunal revision. Revisionens uppdragsgivare är kommunfullmäktige i respektive medlemskommun, men dess roll är självständig och oberoende. I förbundet Sölvesborg Bromölla väljs två revisorer, en från vardera kommun, av kommunfullmäktige till att granska Kommunalförbundets verksamhet. Kommunallagen fastställer att de förtroendevalda revisorerna ska granska all verksamhet som förbundet bedriver. Lagen kompletteras med "God revisionssed i kommunal verksamhet", vilken syftar till att vägleda de förtroendevalda revisorerna i bland annat deras uppdrag, arbetssätt och arbetsformer.

I slutändan bör revisionens ses som medborgarnas förlängda arm vars syfte är att ge medborgare insyn i Kommunalförbundets verksamhet så att den sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt kontrollerar om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredställande. Ofta tänker man på revisorer som kontrollanter av ekonomin. Revisorerna granskar bl.a. delårsrapport och årsredovisning, men detta är bara en del av det arbete som revisorerna gör. Utifrån de risker som finns i verksamheten gör revisorerna en bedömning om vilka granskningsinsatser som ska genomföras under revisionsåret utifrån tilldelad budget. Granskningarna utförs för att kunna förebygga och även förbättra de olika verksamheterna i förbundet. Vid slutet av året ger revisorerna respektive fullmäktige en samlad bild av de granskningsinsatser som gjorts under året.

Med anledningen av dessa föreslår de antingen att beslutsfattarna beviljas ansvarsfrihet, eller i de fall man anser att politikerna misskött sig, föreslå att politikerna inte beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna har även i sitt arbete rätt att ta hjälp av så kallade ”sakkunnigt biträde”, vilket är yrkesrevisorer som är behjälpliga i revisionens arbete. Revisorerna i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund biträds av PwC.

Förtroendevalda revisorer 

 

Joachim Bengtsson

joachim_bengtsson1@hotmail.com

0761-91 66 60

Bromölla kommun

 

Bengt Johnsson

bengt.johnsson@solvesborg.se

0730-22 14 40

Sölvesborgs kommun

 

SakkuNnigt biträde

 

Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor, PwC

anna.hilmarsson@pwc.com

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se